Over

De 5 bestuursleden, “provisoren” genoemd, beheren de bezittingen van Stichting Het Gasthuis Bergh. Deze bezittingen zijn vanuit giften in het verleden ontstaan en worden op zodanige wijze beheert dat het jaarlijks rendement beschikbaar komt voor het financieel ondersteunen van initiatieven.
Deze initiatieven dienen te voldoen aan de doelstellingen van Stichting Het Gasthuis Bergh zoals deze zijn vastgelegd in de akte van statutenwijziging d.d. 5 juli 2004 en zijn als volgt omschreven:

  1. Het voorzien in ondersteuning ter aanwending in de educatieve- en welzijnsbevordelijke sfeer, individueel dan wel groepsgewijs of gemeenschappelijk van jeugdige en oudere inwoners van Bergh.
  2. Het bevorderen van het behoud van cultuurhistorische waarden in Bergh.
  3. Het leveren van een bijdrage in de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van de doelgroepen in Bergh.